MR

De medezeggenschapsraad op EBS de Fontein (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het formele orgaan binnen EBS de Fontein waar ouders en leerkrachten beleidszaken met elkaar en met de schoolleiding bespreken. De directie licht er haar beleidsvoornemens toe. Afhankelijk van het onderwerp vraagt de schoolleiding aan de MR om in te stemmen met een voorstel of om een voorstel van een advies te voorzien. Wettelijk is geregeld hoe dit per onderwerp geldt in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

De leden
Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders. Het aantal is afhankelijk van de grootte van de school. De oudergeleding wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen voor een periode van twee jaar. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Als u in de MR wilt, kunt u zich verkiesbaar stellen. In het medezeggenschapsreglement van school staat hoe u zich verkiesbaar kan stellen. U kunt dit reglement opvragen bij de directeur. Binnen EBS de Fontein bestaat de MR uit de volgende personen:
– personeelsgeleding:  Ronald Wagter en Stephan Draaijer;
– oudergeleding:         Alex Bel en Diana van Heusden.

Vergaderingen
De MR vergadert zes tot acht keer per jaar en heeft regelmatig overleg met directie en/of bestuur. Onderwerpen die o.a. de revue passeren zijn: het jaarplan, de schoolbegroting, financieel jaarverslag, het schoolplan, de schoolgids, de ouderbijdrage, tussenschoolse opvang, formatie, groepsindeling, vakantieregeling en -rooster, taakbeleid, scholingsplan, opstellen jaarverslag MR etc.

Contact
De MR streeft naar een goed contact met ouders, leerkrachten en directie. Wij stellen daarom uw inbreng zeer op prijs. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met één van de leden van de MR of stuur een e-mail naar mr.defontein@pricoh.nl

Meer informatie
Meer weten over de medezeggenschap binnen school? Neem dan eens een kijkje op een van de volgende websites:
www.medezeggenschapsraden.nl;
www.infowms.nl;
www.voo.nl;
www.infomr.nl;
www.ouders.net.