Aanmelden

Onder het kopje ‘formulieren’ vindt u alle benodigde formulieren. Bijvoorbeeld een aanmeldformulier of het formulier voor een verlofaanvraag. Let op! Als u een verlofaanvraag wilt indienen, leest u dan eerst de benodigde informatie door die hierbij hoort. Zo komt u als ouder/verzorger niet voor verrassingen te staan. Dit formulier kunt u vinden onder het kopje ‘regelgeving verlofaanvraag’.

​Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Voordat het kind wordt aangemeld, maakt de schoolleiding een afspraak met de ouders om informatie te verstrekken over de school. Het is belangrijk dat de ouders de school ‘in bedrijf’ zien. Zo kunnen zij de sfeer op de Krullevaar ervaren. Dit kan helpen bij de schoolkeuze. Het is van belang dat het kind wordt opgegeven als het drie jaar is of eerder. In verband met de planning is het goed om tijdig op de hoogte te zijn van het aantal kinderen, dat op school komt. De aanmelding wordt gedaan door middel van het invullen en ondertekenen van het daarvoor bestemde formulier. De schoolleiding kan, voor de toelating, nadere informatie over het kind noodzakelijk achten. In overleg met de ouders wordt dit ingewonnen bij betreffende instanties. Ongeveer 3 weken voor het moment dat het kind op school komt, vindt er een intakegesprek plaats met de schoolleiding. Tijdens dit gesprek geven de ouders relevante informatie over de voorschoolse ontwikkeling van hun kind. Samen met eventuele gegevens vanuit de peuterspeelzaal en/of de kinderopvang vormt dit waardevolle kennis en tevens het begin van het kinddossier. Door deze informatie is de school beter in staat om adequaat in te spelen op de ontwikkeling van het kind, zodat er op dit gebied een goede doorgaande lijn kan ontstaan.

Wanneer het kind in de periode van 6 weken voor de zomervakantie jarig is, stroomt het na de zomervakantie in. Dit in verband met de rust van het kind bij aanvang van de schoolloopbaan en dat van de groep. Voorafgaand aan de start mag het kind eens met de ouder(s)/verzorger(s) komen fruit eten en 2x een dagdeel zonder ouders in de groep meedraaien. Na zijn/haar verjaardag begint het dan op de basisschool. Wanneer een intensiever voortraject noodzakelijk is kan dit in overleg met de schoolleiding.