Klachtenprocedure

binnen de Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs

In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat ‘klanten’ niet tevreden zijn. Dat komt ook bij ons voor. Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval van klachten de volgende stappen te ondernemen.

Stap 1

  • Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de groepsleerkracht en haar/hem het probleem voorleggen. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak (geduld hebben en de tijd geven om een mogelijke oplossing uit te werken/aanpak uit te proberen).
  • Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, weer contact opnemen met de groepsleerkracht. Samen weer zoeken naar een oplossing. Komt u er niet uit, ga naar stap 2.

Stap 2

  • Contact opnemen met de directeur en hem het probleem voorleggen. Samen zoeken naar een oplossing/aanpak. Het kan noodzakelijk zijn dat er een gesprek komt tussen u, directeur en groepsleerkracht (geduld hebben en de tijd geven om een mogelijke oplossing uit te werken/aanpak uit te proberen).
  • Treedt er geen verbetering op dan weer contact opnemen met de directeur. Samen verder zoeken naar een oplossing. Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat ga dan naar stap 3.

Stap 3
U meldt de klacht schriftelijk en ondertekend bij het bestuur: Stoekeplein 8a, 7902 HM Hoogeveen. De door het bestuur vastgestelde klachtenprocedure, die op school ter inzage ligt, treedt dan in werking. Ook het adres van de vertrouwenspersoon ligt op school ter inzage.

NB: Hebt u een klacht die niet specifiek groepsgebonden is, dan kunt u bij stap 2 beginnen. Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen.

Wanneer klachten op school niet tot tevredenheid kunnen worden opgelost, kan een klacht worden voorgelegd aan een vertegenwoordiger van het bestuur (contactpersoon: mevr. T. Veenje, telefoon 06 20493932, email t.veenje@gimd.nl).

Wanneer het klachten betreft van ouder(s)/verzorger(s) of groepsleerkrachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie of geweld, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon mevr. T. Veenje, telefoon 06 20493932, email t.veenje@gimd.nl.

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoon 0900-1113111.

Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, kunt u contact opnemen met:
Advies- en meldpunt Kindermishandeling, telefoon 0900-1231230.
Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon, telefoon 0800-0432 (gratis).