Visie Kwadraat

Kwadraatonderwijs

Passend onderwijs

Bij passend onderwijs denken we in de eerste instantie aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en rekenen en niet zozeer aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Maar ook een hoogbegaafde leerling kan moeite hebben met leren, de motivatie zijn kwijtgeraakt of onder zijn/haar niveau presteren. Mogelijk is hij/zij faalangstig, gedraagt zich problematisch of past zich aan en durft zich niet te laten zien. Vaak stellen hoogbegaafde kinderen hoge eisen aan elkaar of zichzelf op het gebied van taal, humor, vriendschap, rechtvaardigheid en kennis. Reden voor verschillende christelijke schoolbesturen in Drenthe om de Stichting ‘Kwadraat Onderwijs’ op te richten, met als doel het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Kwadraatscholen zijn scholen die hier extra energie in willen steken. Extra aandacht voor deze kinderen is geen overbodige luxe maar pure noodzaak. Oók deze leerlingen hebben recht op passend onderwijs.

Vier kwadranten

Eerste kwadrant:      Verbreding

Tweede kwadrant:    Dotato

Derde kwadrant:       De Plusgroep

Vierde kwadrant:       Afdeling Kwadraat

Beschrijving van de 4 kwadranten

Eerste kwadrant: Verbreding
Elke school binnen PricoH mag zich een ‘Kwadraatschool’ noemen als alle groepsleiders geschoold zijn in het signaleren van hoogbegaafdheid en wanneer een passend antwoord gezocht wordt voor de hulpvraag van het kind in de vorm van compacten, verrijken en verbreden.

Tweede kwadrant: Dotato
Meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 8 krijgen een aantal dagdelen per jaar les op het voortgezet onderwijs (Roelof van Echtencollege) in interessante vakken.

Derde kwadrant: De Plusgroep
Er zijn scholen binnen PricoH, die voor meer- en hoogbegaafde kinderen tenminste 1 dagdeel per week in groepsverband werken aan verrijkingsstof. Dit kan uitdagende stof zijn, waarbij een beroep wordt gedaan op het creatief denken van de kinderen. De rest van de tijd brengen ze in hun eigen groep door.

Vierde kwadrant: afdeling Kwadraat
Dit is een speciale afdeling voor hoogbegaafde kinderen binnen een basisschool. De Kwadraatafdeling heeft een regionale functie en is bestemd voor kinderen voor wie de bovengenoemde kwadranten onvoldoende uitdaging vormen.

Uitgangspunten van de afdeling Kwadraat

De Kwadraatafdeling is ondergebracht bij De Krullevaar chr. Jenaplanschool met een afdeling Kwadraat. Voor wat betreft de identiteit verschilt de Kwadraatafdeling niet van die van de Jenaplanafdeling. Echter het onderwijsconcept van Kwadraat is open en niet specifiek Jenaplan gerelateerd. Organisatorisch zijn er wel elementen terug te vinden, die geïnspireerd zijn door het Jenaplanconcept (o.a. kindgericht werken, het heterogeen formeren van de groep, weekopeningen en weeksluitingen, activiteiten worden ritmisch aangeboden, de schoolwoonkamer, blokperiode, projectmatig werken, portfolio, aan het begin van elk schooljaar op kamp gaan, etc.).

Gewoon waar het kan en speciaal waar dat nodig is

Hoogbegaafde kinderen hebben een speciale benadering nodig om tot leren te komen. Van de leerstrategieën: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren is de laatste de hoogste vorm van leren (zie Taxonomie van Bloom). In de Kwadraatklas willen we kinderen leren vragen te stellen. We willen inspelen op hun mogelijkheid tot en behoefte aan analytisch en probleemoplossend denken. Om te helpen bij het structureren van informatie wordt o.a. ‘mindmappen’ gebruikt. Het gaat vooral om het proces, dat het kind daarbij doorloopt.

Om te voorkomen dat de leerlingen sociaal geïsoleerd worden, is de Kwadraatafdeling niet een aparte school, maar een integraal onderdeel van een gewone basisschool. Er zijn verschillende activiteiten die gezamenlijk gedaan worden zoals vieringen, sport- en spelactiviteiten en creatieve vorming.

Meer informatie over activiteiten afdeling Kwadraat klik hier

Meer informatie over aanmelding en toelating klik hier