Schakelklas

Schakelklas “De Keerkring”

Leerlingen van OBS De Apollo en CBS De Morgenster die moeite hebben met taal en/of lezen kunnen in aanmerking komen voor plaatsing in deze groep.

Wat is “De Keerkring”?
Deze groep is gehuisvest in de Brede School Krakeel. Kinderen met een achterstand op het gebied van taal kunnen vanuit de beide basisscholen in deze speciale groep komen. Het gaat om leerlingen uit de groepen 3 en 4. Deze leerlingen gaan in principe 1 jaar naar de Schakelklas en gaan daarna weer terug naar hun eigen groep op de school waar ze zijn ingeschreven. In dit bijzondere jaar krijgen de leerlingen veel extra aandacht op het gebied van taal en lezen. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de andere vakken zoals rekenen, schrijven, handvaardigheid, tekenen en gym.

We denken dat het mogelijk is door een intensief taalaanbod achterstanden te verminderen. De IB-ers van de beide scholen zorgen voor de nodige informatie op hun school en de nodige begeleiding. Gedurende het schooljaar houden de interne begeleiders en de leerkracht van de Keerkring intensief contact.

In overleg met de leerkrachten en ouders op beide scholen bekijken de IB-ers welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de school.

De taalontwikkeling is bijzonder belangrijk.
Door de taal treden we immers in contact met anderen!