Klachtenprocedure

Klachtenprocedure binnen de Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs / CBS De Morgenster

In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat “klanten” niet tevreden zijn. Dat komt ook bij ons voor. Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval van klachten de volgende stappen te ondernemen.

Stap 1:
a. Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de groepsleerkracht en haar/hem het probleem voorleggen. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak (de tijd geven om een mogelijke oplossing uit te werken/aanpak uit te proberen).
b. Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, weer contact opnemen met de leerkracht. Samen weer zoeken naar een oplossing. Komt u er niet uit, ga naar stap 2.

Stap 2:
a. Contact opnemen met de directeur en haar/hem het probleem voorleggen. Samen zoeken naar een oplossing/aanpak. Het kan noodzakelijk zijn dat er een gesprek komt tussen u, directeur en groepsleerkracht (de tijd geven om een mogelijke oplossing uit te werken/aanpak uit te proberen).
b. Treedt er geen verbetering op dan weer contact opnemen met de directeur. Samen verder zoeken naar een oplossing. Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat ga dan naar stap 3.

Stap 3:
U meldt de klacht schriftelijk en ondertekend bij het bestuur: Stoekeplein 8a, 7902 HM Hoogeveen. De door het bestuur vastgestelde klachtenprocedure, die op school ter inzage ligt, treedt dan in werking. Ook het adres van de vertrouwenspersoon ligt op school ter inzage.
N.B.: Hebt u een klacht die niet specifiek groep gebonden is, dan kunt u bij stap 2 beginnen.
Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen.
Wanneer klachten op school niet tot tevredenheid kunnen worden opgelost, kan een klacht worden voorgelegd aan een vertegenwoordiger van het bestuur (contactpersoon: dhr. A. Eilander, tel. 0528-235477, zie procedure www.pricoh.nl).
Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie of geweld, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon: mevr. T. Veenje, tel.: 0620493932, email: t.veenje@gimd.nl.
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111.
Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, kunt u contact opnemen met:
Advies- en meldpunt Kindermishandeling, tel. 0900-1231230.
Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon: tel. 0800-0432 (gratis).
Wanneer kinderen op school behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon kunnen ze bij de intern begeleider terecht.