Verlofaanvraag

We willen graag dat u afwezigheid van het kind voor het begin van de schooltijd meldt.

Vrij vragen moet u schriftelijk doen.
Hiervoor liggen op school voorbedrukte formulieren klaar. De directie toetst uw aanvraag aan de regels die door het bestuur, in overleg met de leerplichtambtenaar, in het verzuimbeleid zijn vastgelegd en geeft u al of niet schriftelijk toestemming.
Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vrij vragen:
Wanneer ouders vrij vragen voor hun kind, hebben we te maken met de leerplicht waarbij ieder kind van vijf jaar of ouder verplicht is naar school te gaan.
Voor het vrijaf geven gelden regels die genoemd zijn in de leerplichtwet. De schooldirecteur beslist uiteindelijk over het vrij geven, maar moet zich daarbij aan de regels houden.

Vakantieverlof:
In principe mag een leerling buiten de schoolvakanties niet op vakantie. Een leerplichtige leerling kan dit alleen als de aard of het beroep van één van de ouders daartoe speciaal aanleiding geeft. U moet dit aantonen met een verklaring van de werkgever waarin dit staat. In die situatie kan de directeur van de school tot een maximum van tien schooldagen toestemming geven.
Hierbij gelden twee beperkingen:

  • Er wordt geen verlof gegeven in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar;
  • Er wordt maar één keer per schooljaar vakantieverlof verleend.

Wanneer vakantieverlof wordt geweigerd, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de directeur.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden:
Soms kan afwezigheid noodzakelijk zijn in verband met verplichtingen die niet buiten de lesuren mogelijk zijn. Voorbeelden zijn: een verhuizing, jubilea, persoonlijke omstandigheden, het huwelijk van familieleden en andere zeer bijzondere omstandigheden.
Voor een lang weekend dat op vrijdagmiddag begint, mag zomaar geen vrij worden gegeven.
Voor alle duidelijkheid: Er moet echt iets bijzonders zijn. Hiervoor kan uw kind vrij krijgen.
Tot en met tien dagen beslist de directeur van de school hierover. U dient hiervoor schriftelijk aanvraag te doen. Bij een afwezigheid van meer dan tien schooldagen moet u het verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Bij weigering van verlof kunt u een bezwaarschrift binnen zes weken indienen bij:

  • de directeur van de school bij tien schooldagen of minder;
  • de leerplichtambtenaar bij meer dan tien dagen verlof.

Plichten voortvloeiende uit godsdienst of levensovertuiging:
Een leerling kan vrij krijgen van school als hij of zij een aan de godsdienst of levensovertuiging verbonden plicht moet doen. De ouders moeten dit uiterlijk twee dagen voor de verhindering aan de directeur van de school melden.

Ongeoorloofd verzuim (spijbelen):
De directeur van een school is verplicht de afwezigheid van alle leerlingen nauwkeurig bij te houden. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt in alle gevallen gemeld aan de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot een geldboete.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de schoolleiding en bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen (tel. 291416).

Alle verlofaanvragen, dient u tijdig schriftelijk bij de directie in te dienen.

Het  formulier t.b.v. verlofaanvraag  kunt u hier downloaden:

Verlofaanvraag