Schoolinfo

Visie

“De Morgenster” is een christelijke basisschool in de wijk Krakeel. Vanaf het schooljaar 2009-2010 is De Morgenster gehuisvest in de Brede School Krakeel.
Vanuit onze Christelijke identiteit willen wij alle kinderen die aan ons worden toevertrouwd, vanuit de liefde van Jezus leren dat je altijd opnieuw mag beginnen. Elke dag is een nieuwe kans om in vertrouwen en respect met elkaar om te gaan. De verhalen uit de Bijbel, waaruit wij vertellen, zijn de basis van onze waarden en normen. Hierbinnen respecteren we elkaars eigenheid. We vinden het belangrijk dat ouders ons hierbij helpen en onze levensovertuiging respecteren.
We willen graag een school zijn waar de kinderen zich veilig voelen, waar ze met plezier naar toe kunnen gaan met hun vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Samen met onze ouders en met welzijnsinstellingen in de wijk willen we onze kinderen brede ontwikkelingskansen bieden.

Beleid

Op school willen we de kinderen in hun ontwikkeling begeleiden en stimuleren, maar waar nodig ook corrigeren. We werken met jaargroepen en proberen daarbij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verschillen in tempo en niveau.
We streven naar een rijke leeromgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden zichzelf te ontwikkelen en te leren samenwerken.
De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden we belangrijk omdat deze een grote rol spelen bij het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen. Hiernaast besteden we natuurlijk aandacht aan andere vakken omdat we ons richten op een brede ontwikkeling.

Door ouders meer te betrekken bij de opvoeding van hun kind(eren) en bij het onderwijs op
De Morgenster en door de samenwerking met andere (welzijns)instellingen, willen we de ontwikkelingskansen van onze kinderen vergroten. Bij ons onderwijs willen we nog beter inspelen op kinderen die speciale aandacht of leerstof nodig hebben.
Vanaf het begin van het schooljaar 2009-2010 zijn we samen met andere instellingen, zoals de peuterspeelzaal, de kinderopvang, welzijnswerk, Icare en de bibliotheek gehuisvest in de nieuwe Brede School in het centrumgebied van Krakeel. Een nieuw gebouw met allerlei moderne voorzieningen. We denken dat we door de samenwerking met al die instellingen ons nog beter kunnen richten op het onderwijs aan onze kinderen.