3 jaar en dan

Aanmelding:
Zodra een kind 3 jaar is, kunt u het bij ons aanmelden. U kunt per telefoon (231110) een afspraak maken, dan hoort u meteen hoe verder de gang van zaken is en kunt u kennismaken met de leerkracht(en).

Natuurlijk mag u even binnenlopen, maar het is veel praktischer wanneer u even telefonisch een afspraak maakt. De directie heeft dan zeker tijd voor u.

Inschrijving:
Bij de inschrijving vindt een gesprek plaats met de ouder(s) over het kind en zijn omstandigheden en de motivatie van de ouders m.b.t. de keuze voor christelijk onderwijs. Er worden enkele gegevens van het kind en het gezin gevraagd, waaronder het burgerlijk sofinummer van het kind. Voor de inschrijving hebben we een kopie nodig van een officieel document of zorgpas waarop dit nummer staat. Verder vragen we ouders bij de inschrijving de christelijke identiteit van de school te respecteren. Kinderen die door verhuizing van een andere basisschool komen, kunnen meteen worden toegelaten.

Opvang van jongste kleuters:
Zodra een kind 4 jaar is, mag het hele dagen naar school. Een maand ervoor mag uw kind enkele keren op bezoek komen. De leerkracht neemt hierover contact op met de ouders.
In overleg met de ouder(s) zal worden bekeken of uw kind eraan toe is hele dagen naar school te gaan, want niet iedere kleuter kan dit meteen aan.

Nieuwe jongste kleuters kunnen in verschillende kleutergroepen worden opgenomen. We willen hiermee voorkomen dat steeds dezelfde groep en dezelfde leerkracht te maken krijgt met de opvang van nieuwe kinderen.

In de maand december en de laatste 4 weken van het schooljaar nemen we in principe geen nieuwe 4-jarigen op in de groep. Wanneer het aantal kinderen in deze groepen groter is dan wenselijk, bestaat de mogelijkheid dat er al eerder dan 1 juni geen leerlingen meer worden toegelaten.