Schooladvies VO

In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders/verzorgers zijn.

Het schooladviesgesprek

Eind groep 7 worden de ouders/verzorgers met hun kind uitgenodigd voor het voorlopig schooladviesgesprek. In dit gesprek geeft onze school aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Het advies is gebaseerd op de volgende gegevens:

 • De resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem.
 • De resultaten van de toetsen die gemaakt zijn in groep 7.
 • Het welbevinden van de leerling.
 • De observaties t.a.v. taakgerichtheid, motivatie, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude.
 • De bevindingen van de leerkracht van groep 7. Dit in samenspraak met de IB-er en een directielid.

In groep 8, bij de bespreking van het eerste rapport, wordt het uiteindelijk schooladvies gegeven.
Het betreft dus een schooladvies en geen leerkrachtadvies.

Taken van de school

 • Wettelijk moeten basisscholen vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven. Op onze school wordt het voorlopig schooladvies eind groep 7 gegeven en bij de bespreking van het eerste rapport in groep 8 het eindadvies.
 • Het advies van de school is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. De VO school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.
 • Het  advies is niet onderhandelbaar, omdat het een (school)advies betreft.
 • Onze school zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid. Dat vindt voor de herfstvakantie plaats.
 • Onze school zorgt voor voorlichting aan de leerlingen en het stimuleren van het bezoeken van scholen (open avonden).
 • Onze school informeert de betreffende school voor voortgezet onderwijs.
 • Onze school doet haar uiterste best om op basis van argumenten het advies om te zetten in een plaatsing.
 • Als een leerling de IEP toets (eindtoets) in april veel beter maakt dan verwacht, dan kan de basisschool het schooladvies (naar boven) aanpassen in overleg met de betreffende ouder en leerling.
  Is het resultaat minder goed dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen.
 • Onze school is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving. 
 • Onze school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen inzien en dat eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen.  
 • Onze school zorgt voor het op tijd opsturen van het onderwijskundig rapport van elk kind en het betreffende aanmelding/inschrijvingsformulier.

Verantwoordelijkheden van de ouders/verzorgers

·      De ouders laten zich informeren over de procedure en de organisatie van het voortgezet onderwijs.
·      De ouders oriënteren zich op een geschikte school op basis van het advies.
·      De ouders nemen de inschrijvingstermijnen in acht die in de procedures staan vermeld.
·      De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving op een school op basis van het advies.