MR


De Medezeggenschapsraad (MR) van ‘De Regenboog’
Visie en missie van de MR:  We willen als MR, als pro-actieve partner van directie en bestuur, de belangen van leerlingen, hun ouders en het personeel van De Regenboog bewaken en waar nodig spiegelen aan maatschappelijke waarden en normen en de levensbeschouwelijke inslag van de school.

Samenstelling MR
Op dit moment bestaat de MR uit:

oudergeleding: Marianne Fernhout, Winanda Gerritsen & Martin Nanninga.

  
personeelsgeleding: Hilma Ang, Lisette Drenth & Lia Jaspers

  

Algemene informatie
De MR bestaat uit 6 leden, 3 ouderleden en 3 teamleden. In principe zit elk lid voor een termijn van 3 jaar in de MR.
Bij aanvang van de (meeste) vergaderingen is de directie aanwezig om directie-aangelegenheden/beleidsmatige zaken toe te lichten. Tevens treedt de directeur op als vertegenwoordiger van de algemene directie. Eens per jaar heeft de MR de gelegenheid om met de algemene directeur in gesprek te zijn.
Per schooljaar wordt er 6x vergaderd, waarvan 1 vergadering gezamenlijk met de OR wordt gestart. In deze vergadering wordt de begroting van het Schoolfonds besproken en vastgesteld. Overige zaken die binnen de MR besproken worden zijn bijvoorbeeld: sponsoring, formatie, begroting, schoolplan, schoolontwikkelingsplan, ARBO, huisvesting, groepsindeling/bemensing, enz.