School Ondersteunings Profiel (SOP)

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding, MR en borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt omschreven welke ondersteuning wij kunnen realiseren bij het begeleiden van uw kind tijdens zijn/haar schoolloopbaan. De MR van onze school is betrokken bij het vaststellen van dit SOP. We beschrijven het SOP voor 2 jaar met een jaarlijkse evaluatie en actualisatie.

Onze doelstelling en missie is om voor ieder kind een onderwijsaanbod te creëren dat aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoefte. Over het algemeen lukt het ons om, samen met u, dit aanbod vorm te geven. In sommige gevallen is externe expertise gewenst bij het samenstellen en aanbieden van het juiste aanbod. In uitzonderlijke situaties concluderen we samen met u, dat een andere onderwijssetting of een ander basisschool een meer passend aanbod biedt voor uw kind. Doet deze situatie zich voor dan begeleiden we u stap voor stap bij de overgang. Hoe externe hulp gerealiseerd wordt en welke procedures gelden bij een schoolovergang staat omschreven in de schoolgids van de school.

2018-2020 schoolondersteuningsprofiel Regenboog