Visie

Onze doelstelling.
‘De Regenboog’ is een Protestants Christelijke Basisschool. Dat betekent dat wij op basis van wederzijds respect onze normen en waarden, gebaseerd op de Bijbel, willen voorleven en meegeven aan de kinderen, om bij te dragen aan een eigen geloofsontwikkeling. Dit komt op onze school voornamelijk tot uitdrukking in: Het accepteren en uitgaan van elkaars mogelijkheden o.b.v. respect, veiligheid en vertrouwen.

Visie en missie van de school
‘De Regenboog’ staat voor goed kwalitatief, modern onderwijs, gebaseerd op een veilig pedagogisch klimaat, met zorg “naar boven en beneden”. De school is geen instituut op zich, maar een organisatie die midden in de maatschappij staat en zich richt op vaardigheden (samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden) die in de 21e eeuw belangrijk zijn. Deelvisies:

  • We willen zoveel mogelijk kinderen kwalitatief onderwijs bieden in een betrouwbare leeromgeving, met de school in een buurtfunctie en in een goede samenwerking met ouders. We bereiden onze kinderen voor op een toekomstige samenleving waarin ze positief kritisch zullen functioneren.
  • De kinderen leren, binnen hun mogelijkheden, zelfverantwoordelijk en zelfstandig te zijn. Vanuit veiligheid en positieve betrokkenheid kunnen onze kinderen met anderen samenwerken en samenleven.
  • Door gedifferentieerd aan de basisvaardigheden te werken en aan de expressie-vaardigheden, willen wij het maximale uit de mogelijkheden van het kind halen. We willen het kind mede-verantwoordelijk laten worden voor zijn/haar ontwikkeling binnen het leren en het samenwerken.
  • Door een open communicatieve houding binnen en buiten de school, werken wij aan onderwijsontwikkeling. Binnen een heldere structuur werkt het professionele team aan een krachtige onderwijsomgeving.
  • Vanuit veiligheid en welbevinden werken de leerkrachten samen en leren van elkaar. Binnen een open professionele cultuur werkt de leerkracht aan zijn eigen onderwijsontwikkeling.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen leren zelf beslissingen te kunnen en durven nemen. Daarbij willen we dat ze ook verantwoording kunnen en durven af te leggen. We willen ze leren zich bewust te zijn van mogelijke consequenties. Daarbij rekening houdend met de ander zonder zichzelf tekort te doen. Hiervoor willen we de kinderen basisvaardigheden aanleren die als bagage meegaan in de samenleving. Op school willen wij handelen op basis van onderling respect naar alle betrokkenen. Door elkaar serieus te nemen en elkaar in de waarde te laten, willen we uitstralen dat de ander er mag zijn. We tonen betrokkenheid door naar elkaar te luisteren en aandacht te geven. We benoemen het positieve door complimenten te geven. Talenten willen we stimuleren en fouten mogen gemaakt worden.

Kernbegrippen voor ons onderwijs zijn:
Christelijk geloof – welbevinden – verantwoordelijk – samen – kwaliteit – differentiatie – actueel

‘De Regenboog’ profileert zich met kwalitatief modern onderwijs, gebaseerd op een prettig pedagogisch klimaat als basis, met zorg “naar boven en beneden”.

VISIEDOCUMENT