Leerlingenzorg (IB)

 

De interne begeleiders:
Dineke Hoogeveen en Lisette van Benthem zijn de interne begeleiders van de school. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra zorg aan kinderen. Er vindt wekelijks overleg plaats tussen de IB en de directie. Ze onderhouden de contacten met de speciale school voor basisonderwijs en het zorgteam van het samenwerkingsverband en ondersteunen de andere collega’s bij de zorg voor kinderen die problemen hebben. 
Aanwezigheid:
Dineke Hoogeveen op maandag, dinsdag en af en toe op donderdag,
Lisette van Benthem op maandag, dinsdag en donderdagmiddag

ONDERSTEUNING VAN DE LEERLING

 • Verslaggeving per kind

Van iedere leerling houden wij een digitaal dossier bij. In dit leerlingendossier worden alle gegevens van o.a. toetsen, handelingsplannen en eventuele onderzoeken opgeslagen. Daarnaast is er een algemeen volgrapport met leerlingenkaart. Hierop worden de bijzonderheden van de leerling vermeld. De leerkracht beheert deze dossiers. De ontwikkeling van de leerling volgen wij met behulp van ons leerlingenvolgsysteem. In februari en juni/juli krijgen de leerlingen een rapport met hun resultaten.

 • Leerlingbespreking in het team

De interne begeleider bespreekt met de groepsleerkrachten drie keer per jaar de groep door. Het gaat over de resultaten en het welbevinden van de groep. Wanneer het nodig is kunnen groepsleerkrachten gedurende het hele schooljaar leerlingen inbrengen bij de interne begeleider. Vanuit deze bespreking kan een individueel handelingsplan worden opgesteld waarin staat omschreven op welke manier de problemen worden aangepakt. Dit plan wordt ook met de ouders besproken en zij ondertekenen bij instemming een zorgafspraak. Wanneer de situatie vraagt om overleg met meerdere leerkrachten worden leerlingen in een onder- of bovenbouwvergadering besproken.

 • Leerlingbespreking met ouders

Er zijn verscheidene momenten waarop ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. De informatie over inloopuren, contactavonden en andere vormen van contact tussen school en ouders vindt u terug in hoofdstuk 8: “Op de hoogte blijven”.

 • Intensieve leerlingenondersteuning

Onze leerlingen worden voortdurend gevolgd in hun ontwikkeling. Naast methode-gebonden toetsen gebruiken we landelijk genormeerde toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. In de groepen 1 en 2 worden er o.a. twee CITO-toetsen afgenomen: “taal voor kleuters” en “ordenen” en de toets beginnende geletterdheid. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een observatie-volgsysteem op de volgende gebieden: sociaal-emotioneel/motoriek/geletterdheid en gecijferdheid. Zo krijgen we de juiste informatie om in te kunnen spelen op eventuele problemen. De interne begeleider coördineert de afname van CITO-toetsen op het gebied van lezen, spelling, rekenen, woordenschat en begrijpend lezen. Tijdens leerlingenbesprekingen bepalen we welke extra steun of verrijkingsstof de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen inzetten. De leerkracht is verantwoordelijk voor extra begeleiding in de groep en kan hierbij incidenteel hulp inschakelen van een onderwijsassistent. Soms vindt hulp echter buiten de groep plaats op een vast tijdstip in de week. Wanneer er sprake is van zorgen zijn over sociaal emotioneel gebied wordt de groepsleerkracht in de begeleiding van de leerling onder-steund door de gedragsspecialist.

 • Hoog- en meerbegaafde kinderen

Ook leerlingen die bovengemiddeld scoren verdienen extra aandacht. Om te weten welke leerlingen dit zijn maken we gebruik van het “protocol voor Signalering en Diagnostisering: SiDi van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. Voor hen maken wij een aangepast en uitdagend lesprogramma. We hebben daarvoor veel materiaal beschikbaar op onze school. Deze leerlingen kunnen bepaalde lesstof sneller doorwerken en maken in de overgebleven tijd verrijkende en verbredende opdrachten. Wij willen ervoor zorgen dat deze leerlingen hun leerstrategieën  versterken en een goede leerhouding ontwikkelen. In de eigen groep werken deze kinderen met het zogenaamde levelwerk, een leergang voor begaafde kinderen. Afgelopen schooljaar zijn we gestart met een ‘plusklas’. Eén ochtend in de week werken deze leerlingen samen onder begeleiding van een leerkracht.

 • Overgang/doublure

In bepaalde gevallen is het voor een leerling beter om een leerjaar nog een keer te volgen. Vanaf maart wordt u in dit proces meegenomen. Voor 1 juni moet dit besluit genomen zijn. De beslissing wordt genomen na overleg tussen ouders, leerkracht, interne begeleider en eventueel een directielid. De uiteindelijke beslissing ligt bij school.

Bij de overgang van groep 1 naar groep 2 hanteren we de datum van 1 januari. Leerlingen van oktober, november en december gaan in principe door naar groep 2 tenzij de leerling hier duidelijk nog niet rijp voor is.

 • Passend onderwijs in de praktijk

Onderstaande informatie is door het samenwerkingsverband opgesteld.

De basisscholen stellen hun doelen op grond van uitgangspunten in de school, het bevoegd gezag en het ondersteuningsplan SWV PO 2203. Het gaat erom een veilig ontwikkelings- en leerklimaat te creëren voor de leerlingen. Uitgangspunt hierbij is het handelingsgericht werken. Deze professionele kwaliteit veronderstellen we bij alle leerkrachten; het is de verantwoording van de directeur om deze kwaliteit in de school tot stand te brengen en te bewaren. Desondanks kan het gebeuren dat de geboden onderwijskwaliteit niet bij alle leerlingen tot het gewenste resultaat leidt. In volgorde onderscheiden we dan de volgende stappen:

 • De groepsleerkracht neemt verantwoorde afstemmingsbeslissingen op grond van observatiege-

gevens, aangevuld met de analyse van toetsgegevens.

 • Bij gesignaleerde afstemmingsproblemen geeft de groepsleerkracht extra aandacht en/of onder-steuning. Dit wordt beschreven in het groepsplan.
 • Als de groepsleerkracht constateert dat eigen oplossingen niet werken, vraagt deze ondersteuning bij de interne begeleider en/of directeur. Bij hardnekkiger problemen wordt een specifiek plan opgesteld.
 • Als de interne begeleider constateert, dat binnen de school geen passende oplossing voor handen is kan advies worden gevraagd bij de Commissie Arrangeren. Het advies kan leiden tot een observatie en/of onderzoek van een schoolondersteuner of orthopedagoog. De leerkracht en/of interne begeleider wordt ondersteund om hun leerlingen op de basisschool van passend onderwijs te voorzien.
 • Als blijkt, dat de geboden adviezen niet uitvoerbaar zijn binnen de normen van de basisondersteuning van SWV PO 2203 kan een arrangement worden aangevraagd. Dit is maatwerk voor de leerling, waarbij ouders, leerkracht, intern begeleider en een lid van de Commissie Arrangeren zijn betrokken. In dit stadium moet de school een ontwikkelingsperspectief voor de leerling hebben opgesteld. Als de school een wenselijk arrangement heeft geformuleerd wordt dit voorgelegd aan de Commissie Arrangeren. Bij toekenning van het arrangement wordt de vergoeding vastgesteld met een begin- en einddatum.
 • De school rapporteert twee maanden voor de einddatum over de effecten van het arrangement en kan op eigen initiatief advies vragen over wijziging en/of verlenging van het arrangement.
 • De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich meebrengen dan de normbekostiging van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de Commissie Arrangeren het dossier aanbieden aan de Commissie Toewijzing.
 • De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis)onderwijs.
 • Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum rapporteert de school voor (speciaal) basisonderwijs over de effecten van het verblijf op de speciale (basis)school en meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund door een arrangement. Wanneer terugplaatsing niet is gewenst, zal de Commissie Toewijzing op grond van de schoolrapportage een nieuwe einddatum vaststellen.