Visie

Ons motto

“De Sprong, een school in beweging”. Beweging is nodig om te leren en te groeien. Dat geldt voor kinderen, maar ook voor ons onderwijs. Positieve bewegingen willen we integreren, negatieve veranderen. Zo bouwen we aan stabiel onderwijs met ruimte voor vernieuwing.

Missie, waar staan we voor?

Wij zien het als onze opdracht om onze leerlingen liefdevol te begeleiden in hun ontwikkeling. Wij doen dit vanuit een christelijke visie waarin respect en zorgzaamheid voor elkaar de basis vormen. Iedereen moet zich binnen de school gewaardeerd voelen en zichzelf kunnen zijn. Door deze manier van samen leven, leren en werken creëren we een sfeer waarin iedereen tot bloei kan komen.

Visie, waar gaan we voor?

  • De Sprong is een christelijke school.              →→→

Dat betekent dat de Bijbel de basis is waaruit wij dagelijks leven. Wij dromen van een rechtvaardige wereld waarin iedereen, ongeacht culturele en religieuze achtergrond of persoonlijke eigenschappen, zijn plaats heeft, gewaardeerd wordt en geliefd is. Wij hopen door ons onderwijs en de begeleiding van de leerlingen te bouwen aan dit toekomstperspectief.

  • Zo doen we dat:

Iedere schooldag beginnen we de dag met bidden, zingen en/of vertellen van een Bijbelverhaal. We verwachten dat alle leerlingen hierbij betrokken zijn. Door samen over de verhalen te praten helpen we de kinderen bij het ontwikkelen van hun levensbeschouwing. Iedereen die zich thuis voelt bij deze benadering is welkom op onze school. In de bovenbouw besteden we ook aandacht aan andere wereldgodsdiensten. Om het contact tussen school en kerk te versterken vieren we ieder jaar een schoolkerkdienst in de Goede Herderkerk of de Ichthuskerk. Kerstfeest en Pasen vieren we samen op school.

  • Op De Sprong voelt iedereen zich veilig         →→→

Voor kinderen is een veilige omgeving voorwaarde om op te groeien tot zelfstandige, sociale en zelfverzekerde mensen. Daarom vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling.

Zij leren verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig te handelen. Wederzijds respect is de basis voor de omgang met elkaar. We vinden het belangrijk dat leerlingen door ons onderwijs een positief- kritische kijk op de samenleving in zijn geheel ontwikkelen.

  • Zo doen we dat:

Om een sfeer van respect te creëren en te behouden gebruiken we vier uitgangspunten die overal in de school hangen:

– Fijn dat je er bent, want jij bent ook belangrijk          – Wees aardig voor de ander, dan is hij of zij dat ook voor jou

– Let op je woorden

– Wees zuinig op de spullen van jezelf, de ander en de school

Omdat we positief gedrag willen stimuleren maken we samen met de leerlingen in de groep duidelijke afspraken. We blijven alert of deze ook nageleefd worden. Kinderen moeten hun eigen grenzen leren kennen en aangeven én leren respectvol om te gaan met die van een ander. De leerkrachten tonen voorbeeldgedrag in de omgang met leerlingen, ouders en elkaar. We houden ons samen aan de schoolregels en voelen ons samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Wanneer leerlingen zich niet veilig voelen gaan we met hen en hun ouders in gesprek.

  • Op De Sprong doen ouders er toe                   →→→

Goed contact met de ouders is een voorwaarde  om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Wij gaan ervan uit dat ouders ervaringsdeskundig zijn  met betrekking tot hun kind. De leerkracht is deskundig in het geven van onderwijs. In goed overleg kunnen we samen werken aan optimale kansen voor een prettige en leerzame schooltijd.

  • Zo doen we dat:

Wij plannen drie keer per jaar een contact-moment met de ouders. Daarnaast kunnen ouders, bij voorkeur na schooltijd, op school terecht met vragen en opmerkingen over ons onderwijs of hun zoon/dochter. Bij problemen en het stellen van een diagnose nemen wij de mening van ouders heel serieus.

Vragen en wensen van ouders verwerken wij zo veel mogelijk in ons beleid. We houden daarom o.a. regelmatig een schoolenquête.

  • De Sprong is een school om veel te leren       →→→

Onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij besteden de meeste onderwijstijd aan de vakken lezen, taal, en rekenen. Wij bieden deze vakken gedifferentieerd aan. In het huidige onderwijs zijn deze hoofdvakken leidend bij toetsing en verwijzing. Wij willen daarom de leerlingen uitdagen om vooral in deze vakken het beste uit henzelf te halen. Wij helpen hen daarbij door aandacht te besteden aan verschillende manieren van leren. Daarnaast besteden we onderwijstijd aan creatieve vakken waarin de leerlingen ook hun talenten op dit terrein kunnen ontwikkelen.

  • Zo doen we dat:

Wij geven onderwijs op maat. In de groep betekent dit dat we instructie op drie niveaus geven. Op basis van hun prestaties worden de leerlingen in deze drie groepen ingedeeld zodat de kans op succeservaringen bij het leren zo groot mogelijk is. De heldere afspraken over de instructie geven structuur en duidelijkheid, daardoor wordt er in alle groepen op dezelfde manier gewerkt. Leerlingen die moeite hebben met leren, krijgen extra hulp. Leerlingen die meer kunnen, krijgen via een protocol voor meer begaafde leerlingen meer uitdagende leerstof aangeboden. Wij stellen eisen aan alle leerlingen en spreken hen aan op hun resultaten.

  • De Sprong is een moderne school                   →→→

Het basisonderwijs is landelijk ook voortdurend in beweging. Dat betekent dat we nieuwe regelingen, inzichten, materialen en maatschappelijke trends inpassen in onze school en ons onderwijs.

  • Zo doen we dat:

We gebruiken moderne methodes, digitale schoolborden en computers in de groepen. Daarbij volgen de leerkrachten regelmatig scholing om van  de laatste onderwijsontwikkelingen op de  hoogte te blijven en deze toe te passen in ons onderwijs. Wij gebruiken sociale media alleen daar waar het een meerwaarde heeft voor onze school. Wij wegen het gebruik hiervan door leerlingen, ouders en leerkrachten steeds weer af naar deze maatstaf.