Positive Behavior Support

PBS breed

Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.
PBS is een aanpak die gebaseerd is op gedeelde waarden (alle schoolmedewerkers, leerlingen, ouders, BSO en zorgpartijen), preventief werkt en haar aanpak baseert op basis van data. De scholen gebruiken data over situaties binnen de eigen school om gedragsvraagstukken te analyseren, aan te pakken en veranderingen te kunnen volgen.
PBS is gebaseerd op 5 pijlers:

1) PBS staat voor schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden
2) Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van
probleemgedrag
3) Positieve insteek: versterken van goed gedrag aan de hand
van heldere, eenduidige verwachtingen t.a.v. gedrag.
4) Planmatige aanpak op basis van data.
5) Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking
met de keten (zorg / opvang)

Gedragscode van De Weidebloem

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de basiswaarden in onze school. Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat . Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school participeert.

Uitgangspunten:

  • Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan
  • We hechten aan een duidelijke organisatiestructuur
  • Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te dragen
  • Prioriteit: orde, rust, respect en regelmaat
  • Kinderen hebben stimulerende en uitnodigende begeleiding nodig
  • Belonen van goed gedrag
  • Goede communicatie met ouders

De drie pijlers (basiswaarden) waarop PBS De Weidebloem rust zijn:
Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid.

Goed gedrag: Leer je!!