Zorg

Zorg

Er zijn 5 zorgniveaus in onze school.

Zorgniveau 1
Boeiend onderwijs in de klas
De leerkracht heeft een groepsplan gemaakt. Op basis van resultaten en individuele onderwijsbehoeften is het groepsplan ingevuld.

Basisgroep.
Het gaat in deze groep om kinderen waarbij de ontwikkeling naar wens verloopt. Deze kinderen volgen de basisinstructie en indien nodig de verlengde instructie. Verlengde instructie is dat kinderen die extra instructie nodig hebben op een andere wijze dezelfde leerstof krijgt uitgelegd.

Zorgniveau 2
Extra zorg in de groep
De leerkracht heeft een groepsplan opgesteld. Hierin staat de onderwijsbehoefte van elk kind geclusterd.

Risicogroep
Het gaat in deze groep om kinderen die een geringe leerachterstand hebben, die in relatief korte tijd is op te lossen. Ze krijgen in op hun eigen niveau instructie.

Plusgroep
Het gaat in deze groep om kinderen waarbij de ontwikkeling bovengemiddeld verloopt. Zij krijgen verkorte instructie en kunnen dan zelfstandig werken.
Deze kinderen krijgen naast het reguliere aanbod, meer uitdagende leerstof aangeboden.

Zorgniveau 3
Individuele hulp na intern onderzoek
Leerlingen die blijven opvallen met een specifieke hulpvraag wordt een kortdurend handelingsplan geboden van enkele weken opgesteld door de leerkracht eventueel met hulp van de interne begeleider.
In het groepsplan staat een verwijzing naar het handelingsplan.

Zorgniveau 4
Individuele hulp na extern onderzoek
Is er geen sprake van vooruitgang na enkele handelingsplannen, dan kan er sprake zijn van een dieperliggend probleem. We kunnen dan de hulp inschakelen van deskundigen ( bijv. orthopedagoog). In overleg met de ouders / verzorgers wordt bepaald welke deskundigen worden ingeschakeld. Als er bij een kind sprake is van een vastgestelde diagnose door een deskundig dan krijgt dit kind een nieuw handelingsplan waarin het wordt beschreven. Dit planwordt door de leerkracht en intern begeleider​ Dit plan wordt door de leerkracht en intern begeleider (IB-er) opgesteld. Dit is een langdurend plan van minstens een half jaar.
In het groepsplan staat een verwijzing naar het handelingsplan.

Zorgniveau 5
Zorg in het S(B)O / ambulante begeleiding.
Soms is er een diagnose gesteld door een deskundige en is de school handelingsverlegen. Het lukt niet om het onderwijs af te stemmen op het betreffende kind. Er wordt dan in overleg met de deskundige een beschikking voor leerlinggebonden financiering aangevraagd (zogenaamde LGF/’rugzak’).
Met die beschikking kan het kind op de school blijven met ambulante hulp of verwezen worden naar het S(B)O. Als het kind op school blijft met ambulante hulp wordt alles vastgelegd in een ​begeleidingsplan. Dit plan wordt opgesteld door de ambulante begeleider van de hulp biedende school.
In het groepsplan staat een verwijzing naar het begeleidingsplan.