MR

 

Taken van de medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is het formele orgaan binnen De Weidebloem waar ouders en leerkrachten beleidszaken met elkaar en met de schoolleiding bespreken. De directie licht er haar beleidsvoornemens toe. Afhankelijk van het onderwerp vraagt de schoolleiding aan de MR om in te stemmen met een voorstel of om een voorstel van een advies te voorzien. Wettelijk is geregeld hoe dit per onderwerp geldt.

Onderwerpen die jaarlijks besproken worden zijn onder andere:
– Formatieplan
– Taakverdeling en werktijdenregeling
– Schoolontwikkelplan
– Schoolbegroting
– Schoolgids
– Arbo jaarverslag en arboplan
– Begroting van het Schoolfonds

Voor onderwerpen op het niveau van Pricoh vindt behandeling plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR van De Weidebloem is via een ouderlid vertegenwoordigd in de GMR.

In het algemeen is het een taak van de MR om de openheid binnen de school te bevorderen. Daarom kan de raad het initiatief nemen om over alle zaken die de school aangaan met de schoolleiding in gesprek te treden. Uitgangspunt daarbij zijn de belangen van alle leerlingen van De Weidebloem, hun ouders en het personeel.

Samenstelling
De MR van De Weidebloem bestaat uit acht personen, te weten een oudergeleding en een teamgeleding van elk vier personen. De ouders verdelen onderling de volgende taken: contactpersoon OR (Ouderraad), afgevaardigde naar de GMR, voorzitter en secretaris.
De leden van de mr worden gekozen voor een periode van drie jaar. Er wordt gewerkt volgens een rooster van aftreden. Aan het einde van het schooljaar vinden de verkiezingen plaats voor de vacatures die ontstaan.

Vergaderingen
De MR vergadert zes keer per jaar.

De vergaderingen van de MR worden aangekondigd in de nieuwsbrief en zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen wilt u dat dan even kenbaar maken aan een MR-lid?
De notulen van de laatste vergadering liggen ter inzage bij Dick Meppelink.

Contact met de MR
De MR streeft naar een goed contact met ouders, leerkrachten en directie. Uw inbreng wordt daarom zeer op prijs gesteld. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neemt u dan contact op met een van de leden van de Raad of stuur een email naar: mrweidebloem@pricoh.nl

MR