MR

Sinds 1982 geldt in Nederland een wet die het mogelijk maakt dat ouders meer inspraak krijgen in het beleid van de school. Deze wet heet officieel de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
Deze wet is er ook voor u!
Door deze wet is het mogelijk dat ouders meedoen met en vooral meedenken over het onderwijs van hun kinderen op school. Het schoolbestuur is verplicht om naar de MR te luisteren en in sommige gevallen de MR te laten meebeslissen. De MR probeert de belangen van ouders, leerlingen en personeelsleden zo goed mogelijk te behartigen. De raad heeft instemmings- en adviesrecht in zaken die met name het schoolbeleid betreffen. Onderwerpen die aanbod komen zijn bijvoorbeeld; algemene gang van zaken, de schoolbegroting, jaarplan en groepsverdeling. Ook bij de benoeming van nieuw personeel speelt de MR een rol. Twee van onze leden zijn vertegenwoordigd in de GMR. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) Hierin zitten vertegenwoordigers van alle scholen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Hoogeveen (PricoH).
De MR vergadert ongeveer 1 keer per maand en bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. De directie is op verzoek van de MR regelmatig een gedeelte van de vergadering aanwezig om de raad te informeren en te adviseren.
Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst wel even van te voren aan bij een van de leden. Ouders kunnen altijd een beroep doen op onze MR. Uw vragen en/of opmerkingen worden zorgvuldig behandeld.
Notulen van de vergaderingen liggen ter inzage in de school. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de teamleden van de MR.
Op de informatiekalender kunt u vinden wie er zitting hebben in de MR.