OR

Op onze school is een ouderraad. In deze raad hebben gekozen ouders/verzorgers zitting, aangevuld met een teamlid. Op de informatiekalender kunt u lezen wie in de ouderraad zitting hebben.

De ouderraad heeft de volgende taken:
– adviseren van de MR (medezeggenschapsraad)
– helpen en organiseren bij diverse activiteiten zoals schoolfeesten, schoolreisjes, ouderavonden, sportevenementen etc.
– zelfstandig uitvoeren van taken, zoals het beheren van het schoolfonds, het organiseren van oud papieracties, het beheren van de oud papiergelden en subsidies
– jaarlijks een ouderavond organiseren waar ook verkiezingen worden gehouden van OR- en MR-leden.
De agenda’s en verslagen van de OR vergaderingen liggen ter inzage in school.
Indien u vragen heeft over de ouderraad dan kunt u deze altijd aan één van de ouderraadsleden voorleggen.