Visie

– We vinden de Bijbel de basis en inspiratiebron van het omgaan met elkaar en met jezelf.
– We weten dat kinderen uniek zijn, en vinden dat ze uniek mogen zijn, vol mogelijkheden op emotioneel, motorisch, creatief, cognitief en sociaal gebied.
– We vinden dat alle kinderen kansen moeten krijgen zich optimaal te ontplooien en ontwikkelen.
– We weten dat relatie, veiligheid, competentie en autonomie basisbehoeften zijn waarbinnen het kind (de ouder/verzorger, de leerkracht) zich wel voelen.
Op deze uitgangspunten is onze visie gebaseerd. Deze visie is richtinggevend voor ons omgaan met elkaar, ons handelen en het pedagogisch klimaat in de school. Het is onze missie een school te zijn waar op basis van persoonlijk contact en in samenwerking met ouders/verzorgers het beste van kinderen zichtbaar gemaakt wordt en kinderen kennis en vaardigheden krijgen aangeboden waarmee ze voor de dag kunnen komen om nu en in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.