Identiteit

De Christelijke identiteit van PricoH

De vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs te Hoogeveen vindt de basis voor haar handelen én de inhoud van het onderwijs in de grondslag en doelen van de vereniging, zoals die zijn weergegeven in de statuten van de vereniging. Het christelijk geloof staat daarbij centraal. De vereniging is voortgekomen uit de protestantse traditie.

In artikel 2 van de Statuten van de vereniging wordt de identiteit van de organisatie als volgt beschreven.

Artikel 2:
1. Het doel van de vereniging is de oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen voor primair onderwijs.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot het plaatselijke en algemeen belang van christelijk onderwijs behoort en door alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.
3. De vereniging gaat bij al haar werk uit van het Evangelie van Jezus Christus.
4. Het doel van de vereniging is niet het maken van winst ter verdeling onder de leden.

Visie
In de visie van PricoH staat dat we het belangrijk vinden dat:
· scholen de Bijbelse waarde “liefhebben zoals Jezus heeft liefgehad” vormgeven;
· er goede christelijke scholen zijn voor nu en in de toekomst;
· het onderwijs op de scholen van PricoH een hoge kwaliteit heeft; daarbij dient er evenwichtige aandacht te zijn voor de ontwikkeling van gaven op het terrein van Hoofd, Hart en Handen;
· Christelijk onderwijs vertegenwoordigt is in alle wijken van Hoogeveen;
· Christelijk onderwijs in Hoogeveen open staat voor iedereen die zich herkent in de uitgangspunten van PricoH of waarbij ouders uitspreken dat zij de uitgangspunten van de christelijke school respecteren. Met ouders komt identiteit tijdens de kennismakingsgesprekken op school aan de orde;
· medewerkers zich verantwoordelijk weten voor hun eigen identiteitsontwikkeling;
· we samenwerking zoeken met die (keten)partners die zich herkennen in de christelijke identiteit en zo mogelijk die ondersteunen.

Aansprekend Onderwijs!

Wij zijn aan te spreken op onze oprechte aandacht voor de leerling. Elke leerling wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling en in relatie tot anderen en de omgeving.
‘Samen-leven gaat verder dan ik-leven’: vanuit dit vertrekpunt willen onze scholen de nieuwsgierigheid van mensen voeden en hen de schoonheid en zinvolheid van het bestaan doen ervaren. Het is deze passie voor onderwijs die ons verbindt.
Een school die is geïnspireerd door het Evangelie laat voortdurend het geluid doorklinken van waarden als zorgzaamheid, rentmeesterschap, eerbied voor het leven en de schepping. Elkaar ontmoeten en in beweging zijn, zo zijn en blijven we ondernemend in onze dienst aan de samenleving.
We vinden vernieuwen en verbeteren van belang en doen dat samen – alleen dan lukt het. We nemen en dragen verantwoordelijkheid en zijn daar altijd op aanspreekbaar.
Christelijk onderwijs in Hoogeveen heeft een eigen koers en is zelfstandig en onafhankelijk. Juist dit besef van zijn eigen innerlijke opdracht maakt het mogelijk een zichtbare bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving voor allen.

Lees het volledige document: Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH