MR

De medezeggenschapsraad op ’t Kofschip (MR)

Een basisschool is wettelijk verplicht om een Medezeggenschapsraad in het leven te roepen. Bij ’t Kofschip bestaat de MR uit vier ouders en vier leerkrachten. Het aantal is afhankelijk van de grootte van een school.
’t Kofschip kent een enthousiaste achterban: ouders die intensief betrokken zijn bij ‘hun’ school. Dat kenmerkt de oudergeleding binnen de Medezeggenschapsraad, maar ook de Ouderraad (OR). Hoewel de OR en de MR in principe onafhankelijk van elkaar werken, proberen beide groepen wel zoveel mogelijk van elkaars activiteiten en aandachtspunten op de hoogte te blijven.

Inspraak op het beleid

De MR is het orgaan waarmee inspraak van ouders en personeel op het beleid van de school is geregeld. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidszaken. De schooldirectie is verplicht om bij bepaalde aangelegenheden, zoals vakantieroosters en wijziging van het beleid, advies of instemming te vragen aan de MR

De zittingsperiode is minimaal drie jaar, voor zowel leerkrachten als ouders. Mocht één van de ouderleden tussentijds aftreden, dan krijgt de kandidaat die bij de laatste verkiezingen niet gekozen is, de mogelijkheid tot zitting in de MR. Als deze kandidaat niet beschikbaar meer is, of er zijn geen kandidaten, dan worden er tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. Leerkrachten kunnen in overleg voor verlenging van de zittingsperiode kiezen.

Onderwerpen

De MR vergadert zes keer per jaar. De onderwerpen zijn divers. Er wordt o.a. gesproken over de onderwerpen: veiligheid van de kinderen rondom en in de school, het jaarverslag, visitatie Dalton, de leermethodes die toegepast worden enz. Ook staat geregeld de besluitvorming van diverse beleidstukken op de agenda, zoals het ICT-beleidsplan en het Schoolontwikkelingsplan.

Berichtgeving

Berichtgeving gaat vooral via het ouderportaal. Na iedere vergadering wordt er een kort nieuwsbericht vanuit de MR geplaatst.

Vragen en nieuwe onderwerpen

Als u als ouder/verzorger specifieke onderwerpen door de MR besproken wilt zien,dan vernemen we dat graag van u. Bij voorkeur stuurt u dan een e-mail naar kofschip@pricoh.nl, maar bellen met één van de MR-leden is uiteraard ook mogelijk.

Indien u een vergadering wenst bij te wonen, dan wordt u verzocht dit van te voren aan de MR door te geven.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

’t Kofschip behoort tot de Vereniging voor Christelijk Onderwijs. Tot deze vereniging (PricoH) behoren acht basisscholen in Hoogeveen. De vereniging PricoH wordt geleid door een bestuur. Voor inspraak bij zaken op bestuurlijk niveau bestaat er een gemeenschappelijke Medezeggenschaps-raad (GMR) met vertegenwoordigers van iedere MR.

Belangrijke links

Als u meer wilt weten over medezeggenschapsraden of beleidszaken, dan zijn de volgende links wellicht nuttig:
www.medezeggenschapsraden.nl
www.50tien.nl ​