Leerlingenzorg

De organisatie van de leerlingenzorg (I.B.)

De intern begeleiders hebben de taak de leerlingenzorg te coördineren, organiseren en te ontwikkelen binnen onze school. Zij zijn aanspreekpunt voor de groepsleerkrachten bij zorg over een kind of groep.

Het volgen van de ontwikkeling van het kind

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van het kind maken we gebruik van diverse instrumenten. Hierdoor krijgen we een goed overzicht van de ontwikkeling van uw kind(eren).
In groep 1 en 2 maken we gebruik van observaties en gegevens uit ons beredeneerd aanbod. In groep 2 maken we de Cito toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen.
In groep 3 t / m 8 worden Cito-toetsen gebruikt voor o.a lezen, rekenen, spelling en woordenschat .

Voor het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen, wordt 2x per jaar een sociale competentie observatielijst ingevuld. De leerkrachten vullen een vragenlijst in en de analyse wordt besproken met het zorgteam.

Naar aanleiding van observaties en toets resultaten worden er groeps- en leerling besprekingen gehouden. Tijdens deze gesprekken kunnen kinderen naar voren komen die extra zorg nodig hebben. Er wordt gelet op sociale, intellectuele en motorische ontwikkeling.
In overleg met de leerkracht en een interne begeleider (IB ‘er) wordt besproken hoe het kind geholpen kan worden. Samen wordt dan een (groeps)handelingsplan/groepsplan opgesteld waarmee, indien mogelijk, de leerkracht in de klas aan de gang gaat.

Soms wordt er extra zorg gegeven in de vorm van remedial teaching, de ouders worden hiervan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht.
Naast de groeps- en leerling besprekingen kunnen er ook intervisiegesprekken met het gehele team plaatsvinden. Het gehele team geeft adviezen aan de betreffende leerkracht, die een leerling met een bepaald leer-en/of gedragsprobleem of groepsprobleem heeft ingebracht.

Tweede leerlijn
De tweede leerlijn is een alternatief tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs. Het is een leerlijn voor kinderen waarvan de leermogelijkheden zodanig beperkt zijn dat het reguliere onderwijsprogramma niet meer gevolgd kan worden. Hieraan voorafgaand is er sprake geweest van langdurige en intensieve hulp.
Voordat de keuze gemaakt wordt een kind te laten werken op de tweede leerlijn is er altijd sprake van gesprekken met u als ouder/verzorger, met het consultatieteam en heeft er een intelligentie onderzoek plaatsgevonden.