Over Pricoh

About us

Achtergrond en identiteit

PricoH heeft 13 christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze scholen werken ruim 290 medewerkers.

Optimale onderwijskansen voor elk kind!

Bij PricoH staat de optimale ontwikkeling centraal, van elk kind in een veilige omgeving, met aandacht voor Hart, Hoofd en Handen.

Samen geven we vorm aan goed en verantwoord christelijk onderwijs. Hierbij hebben we aandacht voor de maatschappij waarin kinderen opgroeien, de samenleving om ons heen en normen en waarden die daarin ondersteunend zijn.

De Christelijke identiteit van PricoH

De vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs te Hoogeveen vindt de basis voor haar handelen én de inhoud van het onderwijs in de grondslag en doelen van de vereniging, zoals die zijn weergegeven in de statuten van de vereniging. Het christelijk geloof staat daarbij centraal. De vereniging is voortgekomen uit de protestantse traditie.

In artikel 2 van de Statuten van de vereniging wordt de identiteit van de organisatie als volgt beschreven.

Artikel 2:

 1. Het doel van de vereniging is de oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen voor primair onderwijs.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot het plaatselijke en algemeen belang van christelijk onderwijs behoort en door alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.
 3. De vereniging gaat bij al haar werk uit van het Evangelie van Jezus Christus.
 4. Het doel van de vereniging is niet het maken van winst ter verdeling onder de leden.
About us
About us

Visie

In de visie van PricoH staat dat we het belangrijk vinden dat:

 • scholen de Bijbelse waarde “liefhebben zoals Jezus heeft liefgehad” vormgeven;
 • er goede christelijke scholen zijn voor nu en in de toekomst;
 • het onderwijs op de scholen van PricoH een hoge kwaliteit heeft; daarbij dient er evenwichtige aandacht te zijn voor de ontwikkeling van gaven op het terrein van Hoofd, Hart en Handen;
 • Christelijk onderwijs vertegenwoordigd is in alle wijken van Hoogeveen;
 • Christelijk onderwijs in Hoogeveen open staat voor iedereen die zich herkent in de uitgangspunten van PricoH of waarbij ouders uitspreken dat zij de uitgangspunten van de christelijke school respecteren. Met ouders komt identiteit tijdens de kennismakingsgesprekken op school aan de orde;
 • medewerkers zich verantwoordelijk weten voor hun eigen identiteitsontwikkeling;
 • we samenwerking zoeken met die (keten)partners die zich herkennen in de christelijke identiteit en zo mogelijk die ondersteunen.

Aansprekend Onderwijs!

Wij zijn aan te spreken op onze oprechte aandacht voor de leerling. Elke leerling wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling en in relatie tot anderen en de omgeving.

‘Samen-leven gaat verder dan ik-leven’: vanuit dit vertrekpunt willen onze scholen de nieuwsgierigheid van mensen voeden en hen de schoonheid en zinvolheid van het bestaan doen ervaren. Het is deze passie voor onderwijs die ons verbindt.

Een school die is geïnspireerd door het Evangelie laat voortdurend het geluid doorklinken van waarden als zorgzaamheid, rentmeesterschap, eerbied voor het leven en de schepping. Elkaar ontmoeten en in beweging zijn, zo zijn en blijven we ondernemend in onze dienst aan de samenleving.

We vinden vernieuwen en verbeteren van belang en doen dat samen – alleen dan lukt het. We nemen en dragen verantwoordelijkheid en zijn daar altijd op aanspreekbaar.

Christelijk onderwijs in Hoogeveen heeft een eigen koers en is zelfstandig en onafhankelijk. Juist dit besef van zijn eigen innerlijke opdracht maakt het mogelijk een zichtbare bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving voor allen.

About us

Koersplan

Samen met onze stakeholders is gewerkt aan een omschrijving van de missie, visie en identiteit van de vereniging. In de bijlage tref je het Koersplan waarin deze informatie is opgenomen.

Bestuur

De toezichthoudende bestuurders en de (adjunct)directeur/bestuurder zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de Vereniging en de daaronder ressorterende scholen. Het bestuur wil zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het toezichthoudend bestuur en de directeur/bestuurder vormt de ‘Code Goed Bestuur Primair Onderwijs’. Afwijking van de code wordt gemotiveerd.

Samenstelling bestuur

 • mevr. J. Drenth - voorzitter
 • dhr. M. Hoekstra - penningmeester
 • dhr. C.J. van Eerten - secretaris
 • dhr. M. de Groot - lid
 • dhr. A. Visscher - lid
 • dhr. G. Janze - directeur/bestuurder
About us

Bestuurskantoor

De volgende medewerkers zijn werkzaam op het Bestuurskantoor aan het Stoekeplein:

Lidmaatschap en ALV

Het bestuur van PricoH heeft, om de dertien basisscholen goed te kunnen beheren en te stimuleren in hun ontwikkeling, de steun van actieve leden hard nodig. Zowel op verenigingsniveau als op schoolniveau is het evangelie van Jezus Christus de bron van waaruit gewerkt wordt. Elke school heeft op basis hiervan een eigen identiteit en onderwijsvisie ontwikkeld. Het bestuur hoopt dat u, behalve op schoolniveau, ook actief wilt meedenken op verenigingsniveau.

U kunt dat doen door lid te worden van de schoolvereniging tegen een contributie van € 10,- per jaar. U ontvangt dan een samenvatting van ons jaarverslag en actuele ontwikkelingen kunt u volgen via www.pricoh.nl. Op de jaarlijkse ledenvergadering kunt u met het bestuur van gedachten wisselen. Omdat het bestuur u graag wil betrekken bij het hele onderwijsgebeuren vraagt zij u dringend om het lidmaatschap van onze schoolvereniging te overwegen.

Wanneer u onderstaand formulier ingevuld en ondertekend op school inlevert, bent u lid. Om kosten en tijd te sparen wil het bestuur voor het innen van de contributie graag door u gemachtigd worden (deze machtiging kan weer ongedaan gemaakt worden door middel van een briefje/e-mail aan de directeur van de school of aan het secretariaat van de vereniging p/a Stoekeplein 8a, 7902 HM Hoogeveen / info@pricoh.nl).

 

 

ALV

Eén keer per jaar (meestal in juni) wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd. De agenda voor de vergadering volgt t.z.t.

About us