Kwadraat

About us

Aanmeldingsprocedure Kwadraat SWV PO 2203 afdeling Hoogeveen

Het Kwadraatonderwijs wordt gegeven op de Krullevaar en valt als zodanig onder het samenwerkingsverband PO 2203 afdeling Hoogeveen. Er wordt in beginsel van uitgegaan dat hoogbegaafde leerlingen een juist afgestemd onderwijsprogramma kunnen volgen binnen de basisondersteuning van een basisschool. De Kwadraatafdeling van de Krullevaar (PricoH) is een speciale afdeling voor hoogbegaafde leerlingen, waarvan de onderwijsbehoeften de in het reguliere onderwijs aanwezige mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen overstijgen. De belemmeringen van deze leerlingen vloeien voort uit of worden versterkt door de hoge begaafdheid.

Leerlingen kunnen niet rechtstreeks aangemeld worden bij de Kwadraatafdeling. Om in aanmerking te komen voor toelating dient door de Commissie Arrangeren van het SWV PO 2203 afdeling Hoogeveen een ‘Arrangement Kwadraat’ afgegeven te worden. De Commissie Arrangeren maakt onder andere op basis van de aard van de onderwijsbehoeften van de leerling, het effect van de reeds gedane onderwijsaanpassingen en de begeleidingsmogelijkheden van de reguliere school een afweging met betrekking tot het al dan niet toekennen van het ‘Arrangement Kwadraat’.

About us
About us

Het traject dat voor leerlingen met begaafdheidsproblematiek wordt doorlopen komt overeen met het algemene aanmeldingstraject voor de Commissie Arrangeren:

Op school wordt, mede op basis van informatie van de ouders, gesignaleerd dat er bij de leerling sprake is van speciale onderwijsbehoeften vanuit een vermoedelijke meerbegaafdheid. Er wordt informatie verzameld, onder andere m.b.v. het SIDI-III-protocol en door middel van het doortoetsen van de leerling. Er wordt een handelingsplan opgesteld, waarin de begeleiding die aan het kind geboden wordt en eventuele aanpassingen aan het onderwijsaanbod beschreven worden. Er is contact tussen school en ouders over de inhoud van de plannen en het effect van de aanpak wordt door school en ouders geëvalueerd.

Als blijkt dat de interventies op schoolniveau (op cognitief, sociaal en/of emotioneel terrein) onvoldoende resultaat hebben en er bij de school handelingsverlegenheid ontstaat, wordt de leerling in overleg met de ouders door de school aangemeld bij de Commissie Arrangeren. Aanmelding vindt plaats door middel van het Aanmeldingsformulier School (S-formulier) en het Aanmeldingsformulier Ouders (O-formulier).

De leerling wordt in de Commissie Arrangeren besproken. De bespreking kan leiden tot het geven van een handelingsadvies aan de school. Daarnaast kan een begeleidingstraject worden opgestart, waarbij een Schoolondersteuner van de Commissie Arrangeren de school helpt bij het vormgeven van een meer passend onderwijsaanbod voor de leerling.

About us
About us

Indien eerdere acties onvoldoende effect hebben op de met de hoge begaafdheid samenhangende problematiek kan de Commissie Arrangeren adviseren om een handelingsgericht psychologisch onderzoek, gericht op het verder in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling, uit te voeren of te laten uitvoeren.

Indien uit het voorafgaande traject duidelijk blijkt dat binnen het regulier onderwijs (ook door andere scholen dan die waar de leerling nu zit) onvoldoende aan de uit de hoge begaafdheid voortvloeiende onderwijsbehoeften tegemoet gekomen kan worden, dan kan de Commissie Arrangeren besluiten om aan het kind een ‘Arrangement Kwadraat’ toe te kennen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van richtlijnen die door de CA van het SWV PO 2203 zijn opgesteld. Ouders en school worden schriftelijk over het besluit van de Commissie Arrangeren geïnformeerd.

De ouders kunnen zich nadat het ‘Arrangement Kwadraat’ is toegekend melden bij de Krullevaar, waarna de leerling op de Kwadraatafdeling geplaatst kan worden en meestal op zeer korte termijn kan starten.

Kinderen van buiten het SWV PO 2203 afdeling Hoogeveen:

De Kwadraatafdeling is een speciale onderwijsvoorziening die door de deelnemende scholen van het SWV PO 2203 afdeling Hoogeveen gezamenlijk wordt bekostigd. Dit betekent dat kinderen die ingeschreven staan op een basisschool die buiten dit samenwerkingsverband of buiten de afdeling Hoogeveen valt, niet zonder meer in aanmerking kunnen komen voor een ‘Arrangement Kwadraat’. Het eigen samenwerkingsverband of de eigen afdeling is verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs aan deze leerlingen. Indien de betreffende Commissie Arrangeren van mening is dat een leerling aangewezen is op onderwijs op de Kwadraatafdeling in Hoogeveen én bereid is om de plaatsing jaarlijks te bekostigen, kan zij de Commissie Arrangeren Hoogeveen vragen om te beoordelen of de betreffende leerling in aanmerking kan komen voor het ‘Arrangement Kwadraat’.

About us
About us

Kwadraat-afdeling CBS De Krullevaar PricoH

Koekoeklaan 1
7905GT Hoogeveen
0528-264606
Teamleider: Iris Vlegels
i.vlegels@pricoh.nl

Commissie Arrangeren SWV PO 2203 Afdeling Hoogeveen

0528-233688
Contactpersoon: Erica Konijnenburg